Categorieën

Precast in Buildings

De categorie Precast in Buildings omvat gebouwen in en met prefab beton. De volgende criteria worden gehanteerd

Het gebouw moet uit prefab beton opgetrokken zijn: een groot deel (minimum 50%) van de structuur en/of de bekleding is in prefab beton. Een omliggende verharding in prefab beton is een pluspunt. Het project moet afgewerkt zijn in de periode gedefinieerd in Artikel 8. Onder ‘afgewerkt’ verstaan we dat het project zich in een fase bevindt waarin de oorspronkelijke maquette en plannen duidelijk herkenbaar zijn.

De jury zal hierop letten:

Hoe dragendHoe dragen de prefab betonelementen bij tot de architecturale en technische realisatie van het gebouw? Wat is het architecturale belang van het gebouw? Hoe draagt prefab beton bij tot het realiseren van de doelstellingen van de bouwpartners? Hoe komen eigenschappen van prefab beton uitzonderlijk tot hun recht? Dit kan bijvoorbeeld gaan over efficiëntie, snelheid, duurzaamheid op de werf, technische uitvoering bij de montage of in de afgewerkte constructie, enz.

Precast in Structures

De categorie Precast in Structures omvat bovengrondse bouwprojecten die niet onder Precast in Buildings vallen. Het kan gaan over: een stadium, een brug, een watertoren, masten, een radartoren, elektrische cabines of een ander bouwwerk of gebouw waarvan de conceptuele en functionele aspecten dominerend zijn.

Het gaat over een uitgevoerd project. Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking komen. Het bouwwerk moet uitgevoerd zijn met prefab betonelementen.

De jury zal hierop letten:

Biedt het project een toegevoegde waarde aan de gebruikers? Dit kan zowel op esthetisch, functioneel als technisch vlak. Hoe draagt prefab beton bij tot het realiseren van de doelstellingen van de bouwpartners? Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefab beton? Bijvoorbeeld werfduur, – veiligheid, – efficiëntie, of is het project duurzamer geworden door het gebruik?

Precast in Landscape

De categorie Precast in Landscape betreft bovengrondse, zichtbare projecten bestemd voor de inrichting van de private of publieke ruimte. Deze projecten moeten voor een groot deel gebruik maken van prefab betonelementen. Onder deze categorie valt alle infrastructuur met een zichtbare link met het landschap. Het kan bijvoorbeeld gaan om de inrichting van een plaats (privé of publiek), wegverhardingen, tegels, banken, parken, tuinen (privé of publiek) … In deze categorie zijn de esthetische en functionele aspecten overwegend.

Het gaat over een uitgevoerd project.  Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden.

De jury zal hierop letten:

Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefab beton? Bijvoorbeeld: werfduur, – veiligheid, – efficiëntie, of is het project duurzamer? Hoe draagt prefab beton bij tot het realiseren van de doelstellingen van de bouwpartners? Heeft de ingerichte of bebouwde ruimte een toegevoegde waarde dankzij het prefab beton project? Dit zowel op esthetisch vlak als op het vlak van toegankelijkheid, duurzaamheid of mobiliteit.

Precast in Infrastructure

De categorie Precast in Infrastructure richt zich tot infrastructuurprojecten waarin prefab beton (op een belangrijke manier) gebruikt werd. Voor deze categorie worden ondergrondse projecten in aanmerking genomen. Het betreft bijvoorbeeld: rioleringswerken, elementen voor de stockage en/of behandeling van water, grondkering… In deze categorie zijn het ontwerp en de functionele aspecten doorslaggevend.

Het gaat over een uitgevoerd project. Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden.

De jury zal hierop letten:

Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefab beton? In welke mate biedt prefab beton een oplossing voor technische problemen? Hoe draagt prefab beton bij tot het realiseren van de doelstellingen van de bouwpartners? Biedt het project een toegevoegde waarde op het vlak van duurzaamheid, milieu, gebruik, werfduur, veiligheid, efficiëntie …?

Outstanding Precast

In deze categorie beoordeelt de jury elk jaar een bijzonder aspect.  In 2022 richt de categorie Outstanding Precast zich op het aspect “dienst aan de samenleving”.

Met “dienst aan de samenleving” bedoelen wij dat het project uitblinkt op het vlak van het verhogen van de levenskwaliteit, het verbeteren van het algemeen welzijn en welbevinden van (een deel van) de bevolking, het bereiken van maatschappelijke doelstellingen, het aangaan van hedendaagse uitdagingen of het bevorderen van het beter samen leven. Het project kan zowel een privaat als een publiek karakter hebben. 

De jury zal hierop letten:

In hoeverre verleent het project een dienst aan de samenleving? Op welk vlak onderscheidt dit project zich van alle andere projecten en hoe draagt het bij tot een betere samenleving. In welke mate dragen geprefabriceerde betonnen elementen bij tot deze dienstverlening en tot het bereiken van de doelstellingen van de bouwpartners?  Wordt er bewust voor prefab beton gekozen om de levenskwaliteit of het algemeen welzijn te bevorderen? Hoe uit dit zich? Is het project buitengewoon? Kan de prefab betonsector het project “gebruiken” om het haar maatschappelijke relevantie te onderlijnen?